Har vi radon?

Radongas varken luktar eller syns. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning.

Långtidsmätning

För att få ett årsmedelvärde krävs en mättid i minst 60 dagar och ska utföras inom eldningssäsong (1 oktober – 30 april). Långtidsmätningen är den säkraste, och uppfyller de krav som myndigheterna ställer. Om det inte brådskar att få fram mätresultatet så bör du alltid utföra en långtidsmätning.
Långtidsmätningar görs först och uppföljande mätningar bör göras direkt efter radonsänkande åtgärder. Kontrollmätningar efter radonåtgärder utförs också med långtidsmätning.

Korttidsmätning

Används för att följa upp och komplettera resultat från långtidsmätningar, antingen för att mäta i flera rum, försöka lokalisera en radonkälla i samma rum eller få en snabb kontroll av åtgärder. Mätningen kallas också för rådgivande mätning, men kan inte ersätta en långtidsmätning för att ta reda på ett årsmedelvärde. Uppföljande korttidsmätningar görs alltid i jämförelse med minst en långtidsmätning. Det betyder att åtminstone en korttidsmätning görs i ett rum som redan har långtidsmätts. Korttidsmätningen behöver då göras i nära anslutning till långtidsmätningen eller samtidigt.

Mätningarna kan göras året runt. Observera att mätningen inte ger årsmedelvärde och kan inte användas för myndighetsbeslut. Vi rekommenderar en långtidsmätning i dessa fall. I övrigt rekommenderar vi att man följer metoderna för långtidsmätning. Efter att mätningarna är slutförda får ni en rapportering och analys av spårfilmsdosorna av ett Swedac ackrediterat laboratorium.

Korttidsmätning med momentana digitala instrument

Vi använder oss av radonmätare med dataloggning för analysrapport och ger ex. tidsvariationer som funktion av radonhalt och dygnsmedelvärden, som till skillnad mot spårfilmsdosor som enbart visar ett värde. Med våra instrument kan vi genomföra medelvärdesmätningar av radonhalten under arbetstid och beräkna uppskattat årsmedelvärde under arbetstid men du kan också få korttidsmätningar i lägenheter eller villor.

Radoninstrumenten används främst av oss radonkonsulter men även av fastighetsförvaltare och fastighetsägare som vill kontrollera och logga radonhalten i realtid i ex. samband med radonbesiktningar eller vid uppföljning av radonsänkande åtgärder. Radonhalter kan fluktuera väldigt mycket och det beroende på dels yttre förhållanden som temperatur och vind men också markrörelser. Genom att mäta så får man en viktig information till varför man eventuellt kan ha förhöjda radonhalter som exempelvis att tidsstyrd ventilation kan påverkar radonhalt där man med grafen kan påvisa hur radonhalten ökar eller minskar.

Gammamätning för avsökning och bedömning av gammastrålning

SGR är ett känsligt gammainstrument som används för snabb avsökning av gammastrålning ifrån byggnadsmaterial och blå lättbetong (s.k blåbetong). Integrationstiden är ställbar från 0,2 sekunder till 1 minut och ger användaren möjlighet att översiktligt avsöka en vägg eller få ett mycket noggrant mätvärde som anges i milli sievert.

Vill du få hjälp med en radonmätning?

Kontakta oss så tar vi fram ett förslag! Här hittar du vårt kontaktformulär.