Rudbecksskolan i Sollentuna är en av Sveriges största skolor, med mer än 21 000 m2 yta. Under skolans entréplan finns källare, skyddsrum, ventilationscentraler och undercentraler med pannrum och förråd.
Spårfilmsmätningar visade förhöjda radonhalter i utrymmen där elever vistas. Radonvärden varierar i byggnaden med högsta medelvärde om ca 1600 Bq/m3 (högsta tillåtna är 200 Bq/m3).
Detta indikerade både radonhalter i mark men även eventuellt stora intag av luft in i byggnaden från marken. Samtliga utrymmen i kulverterna visade sig ha mycket höga radonhalter vilket påverkade entreprenaden och ställde krav på säkerhet för våra montörer under arbetets gång. Stora otätheter gentemot ytterväggar och även in mot solgårdar upptäcktes.